Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) lämnade den 30 november 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IVISYS AB (”IVISYS”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 30 december 2020.

När Erbjudandet lämnades innehade Athanase tillsammans med Athanase Industrial Partners Fund II (tillsammans, ”Athanase-fonderna”), som är närstående till varandra i budpliktshänseende, totalt 8 090 338 aktier i IVISYS, motsvarande 39,3 procent av aktierna och rösterna i IVISYS.

Fram till och med den 30 december 2020 hade 7 975 718 aktier (motsvarande 38,8 procent av utestående aktier och röster i IVISYS) lämnats in i Erbjudandet. Athanase-fonderna innehar därmed totalt 16 066 056 aktier i IVISYS, motsvarande 78,1 procent av utestående aktier och röster i IVISYS.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet har skett veckovis under acceptfristen. Utbetalning till aktieägare som har accepterat Erbjudandet men ännu inte har erhållit vederlag beräknas ske omkring den 7 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Thorén +46 706 170067

www.www.athanase.se/news

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4 januari 2021 klockan 16.45 CET.

Viktigt meddelande
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Athanase avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.