Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) lämnade den 30 november 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IVISYS AB (”IVISYS”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). IVISYS aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och acceptsedel finns tillgängliga på Athanases transaktionswebbplats (www.www.athanase.se/news) och på Hagberg & Aneborns webbplats (www.hagberganeborn.se). Acceptsedel kommer även att distribueras till aktieägare i IVISYS vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 1 december 2020. Aktieägare i IVISYS kan kostnadsfritt rekvirera ett pappersexemplar av erbjudandehandlingen hos Athanase.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 2 december 2020 och avslutas den 30 december 2020. Athanase förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Thorén +46 706 170067

www.www.athanase.se/news

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 1 december 2020 klockan 08.00 CET.

Viktigt meddelande
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Athanase avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.