Nedan artikel har publicerats av Catella Fondförvaltning AB, ett av Athanases ägarbolag, den 28 januari 2022.

 

Pensionsmyndigheten har köpstoppat två av Catellas fyra fonder på fondtorget, Catella Småbolagsfond och Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. De har ställt frågor till Catella som ska besvaras inom kort. Catella besvarar alla frågor från myndigheten och har följt såväl avtal som rutiner och riktlinjer kring investeringar. Dagens industri har skrivit två artiklar i ärendet och vi vill här belysa frågeställningar som tagits upp i media.

Innebär köpstoppet att fonderna är stoppade för handel på andra fondplattformar, så som tex banker?

Nej, det är en utredning specifikt hos pensionsmyndigheten där de söker svar på frågor hos Catella Fonder. Catella har strikta riktlinjer och anser att fonden följt avtalet med myndigheten.

Catella Fonder har bytt ägare har det någon betydelse?
Catella Fonder fick ny ägare Athanase Industrial Partners (”Athanase”) till 70 procent i september 2020. Den 10 januari 2022 förvärvade Athanase de resterande 30 procenten. De frågor som Pensionsmyndigheten har ställt till Catella Fonder berör till stor del hur intressekonflikter hanteras i fondbolaget. Catella har rutiner och policys för intressekonflikter och har följt avtalet med pensionsmyndigheten.

Hur hanterar Catella Fondförvaltning intressekonflikter?

Catella kan dra nytta av Athanase-gruppens industriella kompetens och nätverk av kontakter inom intressanta bolag de investerar i samt även själva investera i dessa när så bedöms vara i fondandelsägarnas intresse. Dock fattar alltid Catella självständigt beslut om eventuella investeringar. Eftersom det är två olika parter, Catella Fonder och Athanase Industrial Partners, som investerar i den svenska aktiemarknaden, kan bägge parter vid enstaka tillfällen tänkas handla i samma bolag. Det är därför av stor vikt att det finns tydliga processer och rutiner upparbetade för att hantera eventuella intressekonflikter och att all affär görs i fondandelsägarnas intresse. Catella Fonder agerar alltid i fondandelsägarnas intresse och beslutar självständigt om investeringar, har tydliga processer och rutiner, och handel sker alltid till marknadspris.

Hur har de berörda affärer som benämns i media gått?

En av Catellas fonder har köpt aktier i Alcadon och Zalaris från ett bolag som Athanase är delägare i. Affärerna har förmedlats av oberoende part som är en av de största affärsbankerna i Norden och priserna satts på rekommendation av dem, vilket i båda fallen inneburet en rabatt mot priser i den handlade marknaden. Utfallet av affärerna fram tills idag (27 januari 2022) har varit positivt för våra fondandelsägare. Två av våra fonder har investerat i Athanase Innovation vilket gjordes via deltagande i en nyemission i höstas som hanterats av ett stort svenskt emissionsinstitut. Investeringen gjordes till kurs 6 kr tillsammans med flera av de största institutionella investerarna i Sverige och emissionen övertecknades.

Även jäv berörs medialt för två anställda i Catella Fonder?

Två av våra anställda har uppdrag både i Catella Fondförvaltning och Athanase. Det berör en person inom ekonomifunktionen samt en person inom förvaltning. Det är inte ovanligt att man nyttjar arbetskapacitet i fler bolag inom en koncern, det är dock viktigt att man har tydliga policys och rutiner rörande intressekonflikter, samt att de följs. Catella Fondförvaltning har ett strikt regelverk som tillämpas för anställningar och andra potentiella intressekonflikter. Fondbolaget behövde mer förvaltningskapacitet efter genomförd omstrukturering och en kollega med över 20 års förvaltarerfarenhet knöts till fondbolaget med huvudsaklig arbetsuppgift att förstärka förvaltningsteamet. Finansinspektionen har tidigare informerats om dessa roller.

Catella Fonder